پاك كردن پروفايل و حذف فيسبوك كار ساده ايست . ولي دليل اينكه يك نفر چرا بايد قصد كند اطلاعات خود از فيس بوك حذف كند ممكن است جواب هاي بسياري داشته باشد. بعضي افراد حساسيت زيادي براي حريم شخصي خود دارند و بعضي هم با اين جمله كه من چيزي براي پنهان كردن ندارم

… ادامه